ALGEMENE VERKOOPS- & FACTUURVOORWAARDEN Mudita vzw

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel te Lievegem na afspraak, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn
van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

4 Uitsluitend voor particuliere klanten: Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

5. Mudita behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, tot de koopprijs voor de goederen geheel is voldaan.

6. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum.
Het dient te gebeuren per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

7. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Laatste aanpassing 02/03/2022

Scroll naar boven